top of page

Általános Szerződési Feltételek

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
Szolgáltatást nyújtó személy: MAXIMUS Flotta Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1151 Budapest, Szántóföld utca 1. cégjegyzékszám: Cg.01 09 390902 adószám: 26535090242 bankszámlaszám: 61200412-10057845. képviseli: Nagy Martin ügyvezető a továbbiakban Vállalkozó
Szolgáltatást igénybevevő, a külső szolgáltatás fogadója: a továbbiakban Megrendelő
Felek: Vállalkozó és Megrendelő együttesen
Szolgáltatás: a Vállalkozó feladata a Megrendelő által kiválasztott használt autóról állapotlap készítése a megrendelésre számított 48 órán belül, a kiválasztott használtautóról 52 fotó és egyéb videó készítése, rétegvastagság vizsgálata, értékelés a próbakör tapasztalatairól, a szemle alapján a vállalkozó személyes szubjektív véleményének közlése. Mindezek alapján a hivatkozott állapotlap elkészítése. Haszongépjármű esetében az alapszolgáltatástól eltérő, egyedi, testreszabott állapotlapot készítünk.
Szerződés: amelyet jelen ÁSZF-től eltérő tartalommal, az egyedi megrendelésekre vonatkozóan kötnek a felek.
Weboldal: autotakarok.hu


II. ÁSZF
Az ÁSZF azokkal a Megrendelőkkel jön létre, akiknek az ÁSZF-t a Vállalkozó bármilyen formában(elektronikus vagy postai úton) megküldte és a Megrendelő az írásbeli nyilatkozatával, vagy ráutalómagatartásával annak alkalmazásába beleegyezett. Beleegyezésnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az ajánlatkérését az ÁSZF (weboldalról történő) ismeretében kéri meg. Az ÁSZF-től a Vállalkozó és a Megrendelő közösen eltérhetnek a Szerződéssel. A Szerződés érvényességéhez azt minden esetben írásba kell foglalni.
Az ÁSZF alapján a Vállalkozó ajánlattételi, a Megrendelő az ajánlat elfogadása esetén teljesítési kötelezettséggel tartozik, mely kiterjed bármely, az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségre, a Szerződésből terjedő kötelezettségekre, a szerződésszerű teljesítésre, a szerződésszegés megszüntetésére, a szavatosságra és a károk megtérítésére.


III. KÉPVISELET
A Vállalkozó a Szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése során a Vállalkozó törvényes képviselője (ügyvezetője önállóan) képviseli. A Megrendelőt a Szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, során kizárólag a törvényes képviselője vagy tőle írásbeli meghatalmazással rendelkező személy képviseli – aki(k) kétség esetén a másik fél felhívására köteles(ek) képviseleti jogát/jogukat igazolni.
Minden egyéb esetben (különösen a Szerződés teljesítése során) egyaránt képviselőnek kell tekinteni azt, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal lehet feltételezni, hogy a képviselt személy képviseletében nyilatkozat megtételére jogosult.
A képviselet korlátozása annyiban érvényes, amennyiben ezt a Partner írásban az MAXIMUS Flotta Korlátolt Felelősségű Társaság tudomására hozta.


III. NYILATKOZATOK
Felek a nyilatkozataikat elektronikus úton küldött üzenetekben (e-mailen vagy a weboldal informatikai rendszerén keresztül), faxon, vagy postai úton teszik meg egymás felé. A faxot, vagy az elektronikus úton küldött levelet és az így létrejött Szerződést egyaránt írásba foglaltnak kell tekinteni.

IV. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozót a Szerződés alapján teljesített munka után Vállalkozói díj illeti meg, amely nettó 20 000Ft gépjárműveként. Eltérő megállapodás hiányában a felek a szerződéses kötelezettségeiket forintban állapítják meg és teljesítik.
A díjak a közlésüktől az ÁSZF hatálya alatt mindaddig érvényesek, amíg arra a Vállalkozó kötelezettséget vállal, ha pedig ennek időtartamát nem közli, akkor addig, amíg a Felek új díjban meg nem állapodnak.
A díjak mindig tartalmazzák az alábbi járulékos költségeket: adók, járulékok, közterhek, állammal szemben fizetendő kötelezettségek, valamint a teljesítéssel összefüggésben felmerülő egyéb költségek.


V. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az elektronikus úton létrejött szerződéseket a másik félnek történő megküldése után megváltoztatni ne lehessen. A Szerződésnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a megrendelés tárgya, a teljesítési idő és helye, felek közötti díjazás. A felek közötti jogviszony minden esetben a Szerződés és az ÁSZF elfogadásával jön létre. A Szerződés módosítása és megszüntetése kizárólag írásban érvényes. A Szerződés megszüntethető az alábbi esetekben:
- a másik fél lényeges és súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, indokolási kötelezettséggel,
- közös megegyezéssel, a körülményeknek a szerződés megkötését követően bekövetkezett olyan lényeges megváltozása esetén, amelynek következtében a Szerződés teljesítése szerződő féltől a továbbiakban nem várható el,
- bármelyik fél általi rendes felmondás keretében 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül.


VI. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI
A Vállalkozó hibás teljesítése
A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban és a Szerződésben meghatározott követelményeknek.
A Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogásait írásban terjesztheti elő, azok befogadásához visszaigazolásuk szükséges.
A kifogás alapján a Vállalkozó haladéktalanul köteles az ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni és szerződésszerűen teljesíteni.


VII. KÉSEDELEM
Fizetési késedelem: bármelyik Fél akkor esik fizetési késedelembe, ha az ÁSZF szerint közölt és számított határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. A követelésre jogosult fél köteles a fizetési kötelezettségét elmulasztó felet egy alkalommal legalább 15 nap póthatáridővel a teljesítésre felhívni, és amennyiben a mulasztó fel a póthatáridőben eleget tesz a fizetési kötelezettségének, úgy késedelmi kamatot és behajtási költséget nem követelhet. A póthatáridőt elmulasztó felet a póthatáridő határidő lejártát követő naptól, feltéve, ha a késedelem a 30 napot meghaladja legkorábban a 31. naptól késedelmi kamat fizetési kötelezettség és számlánként behajtási költség terheli a Ptk. késedelembe eséskor hatályos mértéke és szabályai szerint. A késedelmi kamaton és a behajtási költségen túl egyéb költséggel a késedelmes fél csak akkor tartozik, ha a követelés megtérülésére bíróság jogerős ítélete alapján kerül sor.

VIII. TITOKVÉDELEM
Felek vállalják, hogy a Szerződés tartalmával és a teljesítéssel összefüggésben tudomására jutott információkat és adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni, azokat a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán keletkezik kötelességük.

IX. JOGVITÁK RENDEZÉSE
Felek a Szerződésből eredő jogvitákat egyeztetéssel oldják meg, melyre 30 nap áll rendelkezésükre.
Ennek eredménytelensége esetén a Szerződésből fakadó bármely jogvita esetére, értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság illetőleg a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

bottom of page